Algemene Voorwaarden Inspiration Decors bvba

 

Art. 1: Alle verhuur en/of verkoop van goederen en/of diensten door Inspiration Decors BV (hierna ‘ID’ of ‘wij’) geschiedt tegen de hierna vermelde voorwaarden

Bestellingen

Art. 2: U kan uw bestelling in onze zaak, per telefoon of per mail doen. Het meest praktische voor beide partijen is evenwel dat u een aanvraag via onze website plaats (zie onder ‘Hoe Reserveren’). Wij mailen u vervolgens een uitgewerkte offerte die tevens de beschikbaarheid van de aangevraagde artikelen aangeeft

Art. 3: Onze offertes blijven zeven kalenderdagen geldig. Dit betekent dat wij de aangevraagde artikelen gedurende een week voor u in optie houden in afwachting van uw voorschot  

Art. 4: Er ontstaat pas een wederzijdse verbintenis tussen partijen nadat het voorschot bij ons is toegekomen

Prijzen

Art. 5: Alle op onze website vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW (21%)

Art. 6: Wij behouden ons het recht voor de prijzen op onze website te allen tijde te wijzigen. Enkel de prijzen vermeld in onze offerte zijn bindend

Verkoop

Art. 7: Verkochte goederen worden niet teruggenomen

Verhuur

Art. 8: Bij elke afhaling dient u ons op eenvoudig verzoek een legitimatiebewijs te overhandigen

Art. 9: Alle verhuurde goederen blijven het exclusieve eigendom van ID en huurder zal dit voor zover nodig kenbaar maken aan derden

Art.10: Het is de huurder niet toegelaten de gehuurde goederen onder te verhuren of op een andere locatie onder te brengen dan deze die werd opgegeven

Art.11: Wanneer de huurder bij de afhaling of bij de aanlevering een gebrek vaststelt aan één of meerdere van de gehuurde artikelen, dient hij dit onverwijld te melden aan ID en in geval van levering door derden dit tevens te vermelden op het vervoersdocument

Art.12: De huurder mag in geen geval tot enige vorm van reparatie overgaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van ID

Art.13: Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen te bestickeren, te beschrijven, of welke aanpassing dan ook door te voeren op de gehuurde artikelen. Bij inbreuk hierop zullen de huurder kosten aangerekend worden (zie verder)

Art.14: Alle ge- en verbruikskosten met betrekking tot de gehuurde goederen zijn uitsluitend ten laste van de huurder

Art.15: ID kan de verbintenis eenzijdig en kosteloos beëindigen in geval van gerede overmacht

Art.16: De huurder dient over de gehuurde artikelen te waken als een goed huisvader. Zo heeft de huurder onder andere de plicht bij harde wind, neerslag, extreme warmte of koude en/of bij onveilige situaties, de gehuurde artikelen afdoende te beschermen

Art.17: Bij niet naleving van de algemene voorwaarden en/of van de specifieke richtlijnen mbt het gebruik van de artikelen - zoals vermeld op de website - heeft ID het recht de verbintenis onmiddellijk te beëindigen en alle hieruit volgende kosten te verhalen op de huurder

Art.18: De afgesproken huurperiode kan onder geen beding stilzwijgend verlengd worden

Betaling

Art.19: De tijdige betaling van het gevraagde voorschot geldt als reservering en verbindt beide partijen tot wat in de offerte staat vermeld. 

Art.20: De huurder dient een waarborgsom te betalen zoals vermeld in de offerte. De waarborgsom werkt niet bevrijdend (zie verder)

Art.21: Het saldobedrag (incl. de BTW) evenals de waarborgsom dienen steeds vooraf te worden betaald, uiterlijk op het moment van afhaling. Bankoverschrijvingen dienen uiterlijk vijf werkdagen vooraf op onze rekening te staan. Indien u zelf afhaalt kan u in onze zaak ook met bankaart of in cash betalen (geen cheques). Indien geen schade (zie verder) worden waarborgsommen die cash betaald werden onmiddellijk en in cash terugbetaald. Indien de waarborgsom met overschrijving betaald werd wordt het tegoed door ons binnen de vijf werkdagen aan de huurder teruggestort

Annulatie

Art.22: Indien de huurder een verbintenis annuleert, wordt het betaalde voorschot door ID verworven bij wijze van schadevergoeding voor de tijdelijke onbeschikbaarheid voor verdere verhuur van de door huurder gereserveerde artikelen

Transport

Art. 23: voor de actuele modaliteiten inzake transport en (de)montage verwijzen we naar de sectie 'Transport' op onze website www.inspirationdecors.be 

Retourneren van gehuurde artikelen

Art.24: Na afloop van de huurperiode brengt de huurder het gehuurde artikel tijdig terug of stelt hij het tijdig ter beschikking ingeval het transport door een andere partij gebeurt. Bij laattijdig retourneren wordt een nieuwe huurperiode aangerekend plus een bedrag gelijk aan de helft van het totale huurbedrag bij wijze van forfaitaire boete. Tevens zullen gebeurlijke claims tegen ID wegens het niet nakomen van een verbintenis met (een) volgende huurder(s) integraal worden doorgerekend 

Art.25: Indien een artikel door ons verpakt wordt aangeboden, dient dit in dezelfde verpakking door de huurder teruggegeven. Voor goederen die niet correct worden ingeleverd (niet of slecht verpakt, vies, nat, …) zullen schoonmaakkosten in rekening gebracht worden. Ook het gebeurlijke verlies of ernstige beschadiging van de verpakkingsgoederen zal worden aangerekend

Schade

Art.26: De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van de gehuurde artikelen, welke ook de oorzaak moge zijn. Kleine schades worden ingehouden van de waarborgsom. Voor grotere schades dient de huurder onverwijld bij te betalen indien deze de waarborgsom overstijgen. In geval van een total loss of verlies zal de huurder de volledige vervangwaarde in rekening gebracht worden. Deze bedraagt minimaal zes keer de verhuurprijs, waarbij de huurder in geval van een total loss het recht heeft de beschadigde stukken in bezit te nemen

Aansprakelijkheid van ID

Art.27: De huurder dient zelf zorg te dragen voor een veilige ruimte waarin de gehuurde artikelen zullen ondergebracht worden. Indien ID deze ruimte als totaal ongeschikt of onveilig beoordeelt kunnen wij de verbintenis eenzijdig beëindigen

Art. 28: ID kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of beschadigingen ten gevolge van het gebruik van het gehuurde materiaal.  Het gebruik van de gehuurde artikelen is geheel op eigen risico. De gehuurde artikelen dienen te allen tijde onder toezicht te staan van één of meerdere volwassene(n)

Art. 29: ID kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of tekortkomingen door derde partijen die door haar aan de huurder zouden zijn voorgesteld