Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden Inspiration Decors bvba

 

Art. 1: Alle verhuur en/of verkoop van goederen en/of diensten door Inspiration Decors BV (hierna ‘ID’ of ‘wij’) aan huurders of kopers (hierna 'Klant') geschiedt tegen de hierna vermelde voorwaarden

Bestellingen

Art. 2: Klant kan een bestelling in onze zaak, per telefoon of per mail plaatsen. Het meest praktische is een aanvraag via onze website. Klant krijgt vervolgens een uitgewerkte offerte toegestuurd die de beschikbaarheid van de aangevraagde artikelen aangeeft.

Art. 3: Onze offertes blijven zeven kalenderdagen geldig. Dit betekent dat wij de aangevraagde artikelen gedurende een week voor Klant in optie houden in afwachting van het al dan niet bekomen van zijn betaling.   

Art. 4: Er ontstaat pas een wederzijdse verbintenis tussen partijen nadat de betaling bij ons is toegekomen.

Prijzen

Art. 5: Alle op onze website vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW (21%).

Art. 6: Wij behouden ons het recht voor de prijzen op onze website te allen tijde te wijzigen. Enkel de prijzen vermeld in onze offerte zijn bindend.

Verkoop

Art. 7: Verkochte goederen worden niet teruggenomen.

Verhuur

Art. 8: Bij elke huurafhaling dient Klant ons op eenvoudig verzoek een geldig legitimatiebewijs voor te leggen.

Art. 9: Alle verhuurde goederen blijven het exclusieve eigendom van ID en Klant zal dit voor zover nodig kenbaar maken aan derden.

Art.10: Het is Klant niet toegelaten de gehuurde goederen onder te verhuren of op een andere locatie onder te brengen dan deze die aan ID werd opgegeven.

Art.11: Wanneer Klant bij de afhaling of bij de aanlevering een gebrek vaststelt aan één of meerdere van de gehuurde artikelen, dient hij dit onverwijld te melden aan ID en in geval van levering door derden dit tevens te vermelden op het vervoersdocument.

Art.12: Klant mag in geen geval tot enige vorm van reparatie overgaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van ID.

Art.13: Het is Klant niet toegestaan op de gehuurde goederen (een) sticker(s) aan te brengen, erop te schrijven, of welke aanpassing dan ook door te voeren op de gehuurde artikelen. Bij inbreuk hierop zullen Klant kosten aangerekend worden.

Art.14: Alle ge- en verbruikskosten met betrekking tot de gehuurde goederen (zoals maar niet gelimiteerd tot elektriciteit) zijn uitsluitend ten laste van Klant.

Art.15: ID kan de verbintenis eenzijdig en kosteloos beëindigen in geval van gerede overmacht.

Art.16: Klant dient over de gehuurde artikelen te waken als een goed huisvader. Zo heeft Klant onder andere de plicht bij harde wind, neerslag, extreme warmte of koude en/of bij onveilige situaties, de gehuurde artikelen afdoende te beschermen.

Art.17: Bij niet naleving van de algemene voorwaarden en/of van de specifieke richtlijnen mbt het gebruik van de artikelen - zoals o.a. vermeld op de website - heeft ID het recht de verbintenis onmiddellijk te beëindigen en alle hieruit volgende kosten te verhalen op Klant.

Art.18: De afgesproken huurperiode kan onder geen beding stilzwijgend verlengd worden.

Betaling

Art.19: De tijdige betaling (zie boven) geldt als reservering en verbindt beide partijen tot wat in de offerte staat vermeld. 

Art.20: De huurder dient een waarborgsom te betalen zoals vermeld in de offerte. De waarborgsom werkt niet bevrijdend (zie verder).

Art.21: Het eventuele saldobedrag (incl. de BTW), evenals de waarborgsom dienen steeds vooraf te worden betaald, uiterlijk op het moment van afhaling. Bankoverschrijvingen dienen uiterlijk vijf werkdagen vooraf op onze rekening te staan. Indien Klant zelf afhaalt of in opdracht laat afhalen kan in onze zaak ook met bankaart of in cash betaald worden (geen cheques). Indien geen schade (zie verder) worden waarborgsommen die cash betaald werden onmiddellijk en in cash terugbetaald. Indien de waarborgsom met overschrijving betaald werd wordt het tegoed door ons binnen de vijf werkdagen aan de huurder teruggestort.

Annulatie

Art.22: Indien Klant een verbintenis op minder dan 3 weken (21 kalenderdagen) voor de voorziene ophaaldag annuleert, wordt de huursom door ID verworven bij wijze van schadevergoeding daar de goederen reeds voor Klant gereserveerd werden. 

Art.23: Indien uiterlijk op de voorziene afhaaldag het (saldo)bedrag aan huur + waarborg niet in het bezit van ID zijn worden de voorziene artikelen door ID niet afgestaan, maar blijft wel de huur verschuldigd daar de goederen reeds voor Klant gereserveerd werden. 

Transport

Art. 24: De modaliteiten inzake transport en (de)montage staan uitvoerig beschreven in de sectie 'Transport & Montage' op onze website www.inspirationdecors.be en dienen stipt nageleefd te worden. 

Retourneren van gehuurde artikelen

Art.25: Klant dient het gehuurde op het afgesproken tijdstip terug te brengen of tijdig ter beschikking te stellen ingeval het transport door onze partner wordt uitgevoerd. Bij laattijdig retourneren wordt voor elke dag vertraging een nieuwe daghuur aangerekend, plus een extra daghuur per dag vertraging bij wijze van forfaitaire boete. Tevens zullen gebeurlijke claims tegen ID wegens het niet nakomen van een verbintenis met (een) volgende huurder(s) integraal worden doorgerekend.  

Art.26: Indien een artikel door ID verpakt wordt aangeboden, dient dit in dezelfde verpakking door Klant te worden teruggegeven. Voor goederen die niet correct worden ingeleverd (niet of slecht verpakt, vies, nat, …) zullen schoonmaakkosten in rekening gebracht worden. Ook het gebeurlijke verlies of ernstige beschadiging van de verpakkingsgoederen zal worden aangerekend.

Schade

Art.27: Klant is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van de gehuurde artikelen, welke ook de oorzaak moge zijn. Kleine schades worden ingehouden van de waarborgsom. Grotere schades dient Klant onverwijld bij te betalen indien deze de waarborgsom overstijgen. In geval van een total loss of verlies zal Klant de volledige vervangwaarde in rekening gebracht worden. Deze wordt bij wijze van overeengekomen forfait begroot op minimaal acht keer de verhuurprijs voor één periode.

Aansprakelijkheid van ID

Art.28: Klant dient zelf zorg te dragen voor een veilige ruimte waarin de gehuurde artikelen zullen ondergebracht worden. Indien ID deze ruimte als totaal ongeschikt of onveilig beoordeelt kan ID de verbintenis eenzijdig beëindigen.

Art. 29: ID kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of beschadigingen ten gevolge van het gebruik van het gehuurde materiaal.  Het gebruik van de gehuurde artikelen is geheel op eigen risico van Klant. Artikelen in beweging dienen te allen tijde onder toezicht te staan van één of meerdere volwassene(n).

Art. 30: ID kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of tekortkomingen door derde partijen die door haar aan Klant zouden zijn voorgesteld.